Biuletyn szkoleniowy Ge Jvm7195

Biuletyn szkoleniowy Ge Jvm7195 jest szczegółowym opisem wymagań szkoleniowych dla maszyn przemysłowych firmy GE. Biuletyn zawiera informacje na temat modelu maszyny, opisuje jakie szkolenia są wymagane do bezpiecznego i wydajnego wykorzystywania tego modelu, a także jakie szkolenia są dostępne od GE. Biuletyn szkoleniowy zawiera również sekcje dotyczące bezpieczeństwa, które opisują w jaki sposób maszyna może być bezpiecznie wykorzystywana, a także informacje na temat tego, jakie szkolenia są wymagane dla personelu, który będzie obsługiwał tę maszynę. Biuletyn szkoleniowy Ge Jvm7195 jest ważnym narzędziem dla przedsiębiorstw, które wykorzystują maszyny GE, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność pracy.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn szkoleniowy Ge Jvm7195

 » Centrum Kształcenia Nauczycieli

Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus

Podnosimy kwalifikacje i podpowiadamy, jak spojrzeć na proces edukacji z nowej perspektywy

Bezpłatny Biuletyn CKN

Unikalne artykuły, praktyczna wiedza, materiały do pobrania!

Zapisz się

Od 20 lat wspieramy dyrektorów i nauczycieli w doskonaleniu umiejętności

Wiemy, że za edukacją na najwyższym poziomie stoi przede wszystkim wykwalifikowana rada pedagogiczna, dlatego naszą misją jest podnoszenie umiejętności polskich nauczycieli.

 • 92 000 uczestników szkoleń rocznie
 • 110 aktywnie szkolących specjalistów-praktyków
 • 4, 8/5 średnia ocen z ewaluacji
 • Szkolenia w formie stacjonarnej oraz on-line

W 2009 roku zostaliśmy wpisani do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia Nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Śląskiego pod numerem 16.

JAKIE SZKOLENIE CIĘ INTERESUJE?

KLUCZOWE SZKOLENIA – kierunki polityki oświatowej 22/23

Zakres tematyczny szkoleń

 • Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) 

  Szkolenia rozwijające umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Nauczyciele dowiedzą się, jak prowadzić nauczanie zdalne oraz urozmaicić lekcje, wykorzystując dostępne programy i aplikacje. W tej grupie znajdują się również szkolenia, które pozwolą poszerzyć wiedzę nt. poszczególnych modułów rozwiązania LIBRUS Synergia oraz naszych pozostałych programów.

 • Prawo oświatowe – praca szkoły

  Znajomość aktualnych przepisów prawnych jest niezbędna do prawidłowego zarządzania pracą szkoły. Zagadnienia związane z tym obszarem dotyczą m. in. sprawowania nadzoru pedagogicznego czy poprawnego prowadzenia dokumentacji pracy szkoły. Wszystkie tematy prezentowane są przez edukatorów prostym językiem, w formie konkretnych powinności, leżących po stronie rady pedagogicznej.

 • Indywidualizacja kształcenia

  Szkolenia obejmujące tematykę związaną z indywidualizacją procesu nauczania i wychowania w pracy z grupą oraz pracy indywidualnej z uczniem. Ich celem jest podnoszenie jakości edukacji włączającej. W tej kategorii znajdują się także szkolenia z zakresu neurodydaktyki, która nazywana jest edukacją nowej generacji.

 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli

  Szkolenia skupiające się przede wszystkim na doskonaleniu umiejętności psychospołecznych, autoprezentacji oraz komunikacji. Ich celem jest przygotowanie nauczyciela do pracy nie tylko z uczniem, ale także jego rodzicem. Dzięki tym szkoleniom nauczyciele dowiedzą się między innymi, jak osiągać zaplanowane przez siebie cele, przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu oraz nauczą się, jak skutecznie planować, organizować i kierować swoim czasem.

Chcesz wiedzieć więcej?

skontaktuj się

Etyka zawodowa policjanta — zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów Biblioteki WSPol.

Jadwiga Rykowska
Wyższa Szkoła Policji

Etyka zawodowa policjanta — zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów Biblioteki WSPol.

1. Alderson J., Policjant w państwie prawa, tł. J. Krahelska, Legionowo 1994.
2. Awsiukiewicz G., Etos zawodowy policjanta, „Policja” 2005, nr 1, s. 104–105.
3. Bartuszek G., Ponad prawem?, „Policja 997” 2007, nr 6, s. 14.
4. Bortkiewicz P., Czynności operacyjno-rozpoznawcze jako problem etyczny. Uwagi wprowadzające (w:) Przestępczość terrorystyczna. Ujęcie praktyczno- -dogmatyczne, K. Endecki (red. ), Poznań 2006, s. 63–73.
5. Chojecki P., Honor tylko dla frajerów..., „Policja 997” 2006, nr 5, s.
6. Cooper P., Murphy J., Etyczne problemy współpracy policji z informatorami w Wielkiej Brytanii, „Przegląd Policyjny” 1996, nr 3, s. 40–57.
7. Cyma-Końska D., Etyka i moralność — przeszłość czy rzeczywista potrzeba?, „Policja” 2005, nr 4, s. 44–50.
8. Czerniakiewicz J. (red. ), Wybrane zagadnienia etyki policji, Szczytno 1997.
9. Czerniakiewicz J., Legowicz E., Wybrane problemy dydaktyczne etyki policji, „Przegląd Policyjny” 1996, nr 2, s. 86–89.
10. Czerniakiewicz J., O moralności policji, „Policyjny Biuletyn Szkoleniowy” 1994, nr 3–4, s. 27–33.
11. Denmark B., Ethical investigation a practical guide for police officers, [London 200? ].
12. Fehérváry J., Stangl W. (hrsg. ), Menschenrecht und Staatsgewalt. Analysen, Berichte und Diskussionen, Wien 2000.
13. Franke S., Polizeiführung und Ethik, Münster 1997. Galarowicz J., Powołani do odpowiedzialności. Elementarz etyczny, Kraków 1993.
15. Galicki Z., Prawnomiędzynarodowe aspekty etyki zawodowej policji, „Policyjny Biuletyn Szkoleniowy” 1994, nr 3–4, s. 18–26.
16. Gorzałczyńska-Mróz A. ), Psychologia i etyka w praktyce służb kryminalnych — wyzwania XXI wieku, Warszawa–Legionowo 2004.
17. Górski A., Rozmawiajmy o etyce. Artykuł dyskusyjny, „Gazeta Policyjna” 2000, nr 44, s. 3.
18. Hanausek T., Zasada etyki zawodowej w realizacji zadań wynikających z podstaw procesu karnego (w:) Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci profesora Stanisława Waltosia, J. Czapska i in. ), Warszawa 2000, s. 729–735.
19. Hołyst B., Problemy etyki w działalności policji (w:) Problemy nauk penalnych, L. Tyszkiewicz (red. ), Katowice 1996, s. 323–331.
20. Jedynak S. ), Mały słownik etyczny, Bydgoszcz 1994.
21. Jóźwicki K., Sprawozdanie z udziału w seminarium CEPOL we Francji, „Policja” 2007, nr 2, s. 74–76.
22. Kaznowska H., Etyka zawodowa w treściach kształcenia języków obcych, „Policyjny Biuletyn Szkoleniowy” 1994, nr 3–4, s. 9–11.
23. Komar A., Wartości uznawane przez młodych policjantów, „Przegląd Policyjny” 1996, nr 3, s. 140–152.
24. Kowalska D., W służbie mafii, „Newsweek” 2006, nr 2, s. 22–25.
25. Krajewski K. ), Racjonalność w etyce. Normatywna moc prawdy, Lublin 2007.
26. Krasnowska V., Sumliński W., Trąd. Policja kontra policyjna mafia, „Wprost” 2003, nr 44, s. 17–18, 20, 22.
27. Krawczyńska A., Stosunek zależności, „Policja 997” 2007, nr 3, s. 14–16.
28. Krawczyńska A., Widziane z góry, „Policja 997” 2007, nr 6, s. 15–16.
29. Legowicz E., Moralne aspekty nieoficjalnych czynności operacyjno-rozpoznawczych w pracy policji, „Policyjny Biuletyn Szkoleniowy” 1994, nr 3–4, s. 25–28.
30. Legowicz E., Moralne aspekty pracy operacyjnorozpoznawczej Policji (w:) Praktyczne aspekty pracy operacyjnej Policji, K. Jabłoński, M. Zajder (red. ), Szczytno 1995, s. 23–31.
31. Lisken H. F., Prawo nad etyką, „Policyjny Biuletyn Szkoleniowy” 1994, nr 3–4, s. 16–19.
32. Majer P., Kilka uwag o wzorcu osobowym policjanta w II Rzeczypospolitej, „Przegląd Policyjny” 1992, nr 4, s. 76–91.
33. Mariański J., Socjologia moralności, Lublin 2006.
34. Möllers H., Ethik im Polizeiberuf. Theologische Orientierungen, Stuttgart–München–Hannover 1991.
35. Sitek E., Czyja wina, czyja racja? Co dziesiąta skarga potwierdzona, „Gazeta Policyjna” 1997, nr 5, s. 1, 4.

36. N. T. (oprac. ), OBOP o korupcji w Policji, „Gazeta Policyjna” 2004, nr 13, s. 5.
37. Noszczyński T., Czas pokaże..., „Gazeta Policyjna” 2004, nr 7, s. 12.
38. Noszczyński T., Etyka czy prawo?, „Gazeta Policyjna” 2003, nr 17, s.
39. Noszczyński T., Serce na papierze. Etyka w policji, „Gazeta Policyjna” 2003, nr 28, s.
40. O problemach słuchacza kursu podstawowego, autor anonimowy, „Policja” 2004, nr 4, s. 79.
41. Ossowska M., Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 2000.
42. Ostaszewski P., Do Częstochowy z policją., „Gazeta Policyjna” 2000, nr 31, s.
43. Owoc M., Policjant stróżem mniejszego zła — zmiana etyki czy zmiana optyki?, „Przegląd Policyjny” 1994, nr 2–3, s. 5–12.
44. Pac J., Policjanci w Sanktuarium, „Gazeta Policyjna” 2000, nr 34, s. 11.
45. Pagon M. (ed. ), Policing in Central and Eastern Europe. Ethics, integrity and human rights, Ljubljana 2000.
46. Pałafij A., Refleksje o etyce policyjnej. Etyka zawodowa, „Gazeta Policyjna” 2000, nr 31, s.
47. Pawłowski A., O potrzebie edukacji etycznej przełożonego w Policji. Rozważania wstępne, „Policja” 2006, nr 1, s. 70–71.
48. Pawłowski A., Rola kodeksu etyki zawodu policjanta w kształtowaniu postaw moralnozawodowych policjantów, „Przegląd Policyjny” 1999, nr 3, s. 77–79.
49. Pawłowski A., Róg M., Wiszowaty E., Zasady etyki zawodowej policjanta z komentarzem, Szczytno 2000.
50. Pawłowski A., Tradycje etyki zawodowej w służbach policyjnych na ziemiach polskich, Szczytno 2003.
51. Pawłowski A., Zasady etyki zawodowej polskiego policjanta. Głos w dyskusji, „Policyjny Biuletyn Szkoleniowy” 1994, nr 3–4, s. 20–24.
52. Pike M. S., The Principles of Policing, Houndmills 1985.
53. Purowski C. ), Dylematy moralno-etyczne w pracy policjanta (materiały pomocnicze), Słupsk 1998.
54. Róg M. ), Etyka zawodowa policjanta. Materiały pokonferencyjne, Szczytno, październik 1998 r., Szczytno 1999.
55. ), Policja w społeczeństwie okresu przejściowego, Szczytno 1995.
56. Schrade U., Nikt nie lubi prawienia morałów. Z prof. dr. hab. Urlichem Schrade, etykiem i filozofem prawa, rozmawiał Paweł Chojecki, „Policja 997” 2006, nr 5, s. 15.
57. Siemak Z., Tradycje i etyka zawodowa w świadomości współczesnych policjantów. Raport z badań, „Przegląd Policyjny” 2004, nr 1–2, s. 171–181.
58. Sitek E., Ukarani za solidarność?, „Policja 997” 2006, nr 6, s. 4–7.
59. Sitek R. ), Policjant wobec ofiary przestępstwa. Zagadnienia etyczno-psychologiczne (materiały pomocnicze), Słupsk 1998.
60. Sołtysiak G. ), Kodeksy etyczne w Polsce. Warszawa 2006.
61. Stefański M. ), Etyka zawodowa policjanta (materiały pomocnicze), Słupsk 1996.
62. Stefański M., Aktualne zagadnienia i dylematy etyki zawodowej policjanta, „Policyjny Biuletyn Szkoleniowy” 1998, nr 3, s. 36–37.
63. Suchanek P., Etyka w relacji przełożony–podwładny, „Policja” 2005, nr 2, s. 86–87.
64. Szostek A., Elementy etyki zawodowej policjanta, „Przegląd Policyjny” 1991, nr 1, s. 113–120.
65. Uniszewski Z., Straż miejska, zagadnienia etyki i dyscypliny służbowej, „Samorząd Terytorialny” 1993, nr 3, s. 66–73.
66. Uniszewski Z., Straż miejska. Zagadnienia etyki i dyscypliny służbowej, G. Witkowska (red. ), Legionowo 1993.
67. Werwicki M. ), Psychologia praktyczna w pracy policjanta (materiały pomocnicze), cz. 4, Konflikty norm moralnych w pracy policjanta, Słupsk 1999.
68. Wiszowaty E. ), Państwa, kościoły, policje w integrującej się Europie, Szczytno 2007.
69. Wiszowaty E., Duszpasterstwo policji. Studium pastoralno- teologiczne, Szczytno 2002.
70. Wiszowaty E., Etyka policjanta?, Z księdzem dr. Edwardem Wiszowatym diecezjalnym duszpasterzem policji i kapelanem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie rozmawiał Jan Rosłan, „Gazeta Policyjna” 1998, nr 35, s. 6.
71. Wiszowaty E., Etyka policji w świetle III-go Europejskiego Sympozjum Policji, Kościołów i Państw „Europa jutra, jaka etyka policjanta”, „Studia Warmińskie” 1998, t. 35, s. 197–204.
72. Wiszowaty E., Kędzierska G., Pływaczewski W. ), Policja, etyka, Kościół. Materiały z konferencji, Szczytno 2002.
73. Wiszowaty E., Sprawozdanie z III-go Europejskiego Sympozjum Policji, Kościołów i Państw „Europa jutra, jaka etyka policjanta”, „Policyjny Biuletyn Szkoleniowy” 1998, nr 3–4, s. 108–112.
74. Wiszowaty E., Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej wykładowców etyki zawodowej policji „Humanitarna interwencja w służbie praw człowieka” (Othenburg, 19–21 kwietnia 2004 r. ), „Przegląd Policyjny” 2004, nr 1–2, s. 239–242.
75. Wiśniewski A., „Europejski kodeks etyki policyjnej”. Podstawy, cele, założenia, wyzwania. Aneks: Europejski Kodeks Etyki Policyjnej. Rada Europy Komitet Ministrów. Zalecenie Rec. (2001) 10 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie Europejskiego Kodeksu Etyki Policyjnej (przyjęte przez Komitet Ministrów 19 września 2001, nr 765 na zebraniu zastępców ministrów), „Policja” 2002, nr 1, s. 30–37.
76. Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z 31 grudnia 2003 r. w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta”, „Gazeta Policyjna” 2004, nr 7, s. 13.

Biuletyn szkoleniowy na żywo 2019:

 • 4 kwartał
 • 3 kwartał
 • 2 kwartał
 • 1 kwartał

Biuletyn szkoleniowy na żywo 2018:

 • 4 kwartał
 • 3 kwartał
 • 2 kwartał
 • 1 kwartał
 • Biuletyn szkoleniowy na żywo 2017:

 • 4 kwartał
 • 3 kwartał
 • 2 kwartał
 • 1 kwartał
 • Biuletyn szkoleniowy na żywo 2016:

 • 4 kwartał
 • 3 kwartał
 • 2 kwartał
 • 1 kwartał
 • Biuletyn szkoleniowy na żywo 2015:

 • 4 kwartał
 • 3 kwartał
 • 2 kwartał
 • 1 kwartał
 • Biuletyn szkoleniowy Ge Jvm7195

  Bezpośredni link do pobrania Biuletyn szkoleniowy Ge Jvm7195

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Biuletyn szkoleniowy Ge Jvm7195